Latest News

  No posts were found.

+36-30-958-0021

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 181

Tue - Fri 9.30 - 20.00

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Famyoga International Stúdiót a YIN YANG NET KFT elkötelezett Vendégei személyes adatainak biztonsága mellett, aminek biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmének garantálása érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja.

Az Adatkezelő

Név: YIN YANG NET KFT.

Székhely, levelezési cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A.ép 2. Em. 43.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-920234

A Szolgáltató szolgáltatásának helyszíne: Famyoga International Stúdió 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 181. 2. Emelet.

A nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14795682-2-41

Telefon: +36 30 9 580 021

E-mail: famyogabuda@gmail.com

 

A Tárhely szolgáltató

Név: Do Média Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc u. 8. Fszt. 1. 

Cégjegyzékszám: Cg.11-09-016434

Adatkezelési nyilvátartási szám: NAIH-64177/2013

Adószám: 11743435-2-11

Telefon: +36 33 999 616

E-mail: hello@domdom.hu

 

A Famyoga International Stúdió által használt regisztrációs, beléptető rendszer. Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: MotiBro Kft

Székhely, levelezési cím: 4482 Kótaj, Kert utca 1.  

Telefon: +36 20 364 2128

E-mail: motibro@motibro.com

Adószám: 25852419215

Cégjegyzékszám:15-09-084077

Tevékenység: Számítógépes programozás

Továbbított adatok: név, cím, telefonszám, születési idő, bérlet típusa

Adattovábbítás célja: értékesítés

 

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 1. BEVEZETÉS

1.1. A YIN YANG NET Kft. (Cg.01-09-920234; 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A.ép 2.em. 43.,) a továbbiakban mint Adatkezelő, tevékenysége során az irányadó és hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint a szolgáltatásaira vonatkozóan megalkotott szabályzatokban foglaltaknak megfelelően jár el.

1.2. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);

iii. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 1. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 2. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 3. Euróai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

1.3. A jelen adatkezelési szabályzat értelmezése során a szabályzatban használt fogalmak a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott jelentéssel bírnak.

1.4. Az Adatkezelő CE fenntartja a jogot a jelen szabályzatnak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel, a jelen szabályzattal és az Adatkezelő egyéb szabályzataival, illetőleg esetleges további adatkezelési tevékenységgel történő összehangolása miatti módosítására.

1.5. Jelen adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott, az Adatkezelő megrendelőire vonatkozóan, valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

 1. ALAPELVEK ÉS ALAPVETŐ SZABÁLYOK AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN

2.1. Személyes adatot az Adatkezelő akkor kezel, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

iii. ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.2. Cselekvőképtelen és életkoránál fogva (14 éven aluli kiskorú), vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének jóváhagyása szükséges, kivéve ha a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők.

2.3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2.4. Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag a szerződésekben, illetőleg a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

2.5. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.6. Hozzájárulás alapján személyes adat csak a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. A jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti, valamint az Adatkezelő által adott további tájékoztatások alapján a vendég az adatkezeléshez adott hozzájárulást ráutaló magatartással adja meg, amennyiben valamely adatkezelés érdekében adatait önként és egyértelműen megadja.

2.7. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájárulást, mint beleegyezést megadottnak kell tekinteni, amennyiben az érintett ráutaló magatartással az Adatkezelő figyelemfelhívását követően nem hagy fel valamely magatartásával – így különösen, de nem kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

2.8. Az adatkezelés során az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatoknak megfelelően biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.9. A személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

2.10. Személyes adatok harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítható, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi és az adatkezelés feltételei valamennyi személyes adatara nézve teljesülnek.

2.11. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

3. A SZEMÉLYES AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés az érintett hozzájárulásán, valamint jogszabályi felhatalmazáson alapul. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

3.2. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.3. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az alábbi, 3.6. pontban foglaltak szerinti adatkezelést meghaladóan az általa kezelt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, és kizárólag a 3.10. és 3.11. pontban megjelölt adatokat kizárólag az ott megjelölt célból továbbítja külföldre.

3.4. Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő vendégekkel kötött szerződések

 1. Adatkezelés célja: a szerződésben foglaltak végrehajtása, a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, panaszkezelés; jogos az Adatkezelő érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése

iii. Az adatok felhasználásának célja: a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása; a szerződés alapján fennálló jogok gyakorlása, igények érvényesítése, kötelezettségek teljesítése; az egyes részlegekbe történő belépésre való, valamint az egyes csoportos órákon való részvételi jogosultság megállapítása; be- és kilépések időpontja; kapcsolattartás

 1. Kezelendő adatok köre: név; születési hely, idő; lakcím; e-mail cím; képmás, az egyes órákra történő be- és kilépési információk
 2. Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során kizárólag annyiban kerül igénybe vételre, amennyiben a követelések, igények érvényesítése érdekében jogi képviselet szükségessége merül fel, ebben az esetben az Adatkezelő felel az érintettel szemben az adatfeldolgozó tevékenységéért.

3.5. Az Adatkezelő által végzett kereskedelmi tevékenység

 1. Adatkezelés célja: hírlevelek, tájékoztatások és a vendég részére személyre szabott kedvezményes ajánlatok küldése, kérdőívek és más értékelő rendszerek alkalmazása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel

iii. Az adatok felhasználásának célja: az érintettel való közvetlen kapcsolattartás; a vendégek igényeinek felmérése, szolgáltatások, szolgáltatási csomagoknak a piaci elvárásokhoz alakítása

 1. Kezelendő adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, megrendelt szolgáltatások köre, szolgáltatásokkal kapcsolatosan alkotott vélemény
 2. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legkésőbb a szerződés fennállásáig
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

3.6. Az Adatkezelő által végzett marketing tevékenység

 1. Adatkezelés célja: fénykép, video és hangfelvétel készítése, riport- és reklámfilmek készítése, azoknak promóciós kiadványokban, honlapon és közösségi oldalon történő megjelenítése
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

 1. Kezelendő adatok köre: képmás
 2. Az adatkezelés időtartama: az elkészült felvételekhez kapcsolódó szerzői joggal azonos terjedelemben
 3. Az adatok a promóciós kiadványokon, honlapon és közösségi oldalon történő megjelenítést meghaladóan nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

viii. Amennyiben az érintett az elkészített képről, videofelvételről, hangfelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadók:

viii.a. Amennyiben az érintett felismerhető, úgy kérheti az adatnak a weboldalról vagy közösségi oldalról történő törlését.

 1. Amennyiben az érintett az adatról felismerhető, és az adat közléséhez kifejezetten hozzájárul, a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 2. Az Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat. E tekintetben az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a fényképfelvételeknek a nyomtatott anyagokról, valamint az informatika és a közösségi oldalak sajátosságaira figyelemmel a video- és hangfelvételeknek az internetről való teljes és végleges törlésére az Adatkezelőn kívül álló okokból nincs lehetőség.

3.7. Ajándékutalvánnyal, kuponnal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelés célja: ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatok készítése, ajándékutalvány/kupon felhasználása lehetőségének biztosítása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: szolgáltatáscsomagokra vonatkozó kedvezményes ajánlatok készítése, ezek ajándékba adásának lehetősége

 1. Kezelendő adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, utalvány értéke, szállítási cím, fizetési mód
 2. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 év. Megszűnik az adatkezelés azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülésével, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

3.8. Kamerarendszer

 1. Adatkezelés célja: személyi és vagyoni biztonság erősítése
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása az üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatás alapján, amely ráutaló magatartással is megadható az érintett kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe történő belépés és az ott tartózkodás.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a megfigyelt területen lévő vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem, az érintettek azonosítása, a megfigyel területen bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, vitás esetek tisztázása, panaszok kivizsgálása

 1. Kezelendő adatok köre: képmás, egyéb személyes adatok
 2. Adatkezelés időtartama: a felvétel elkészültétől számított munkanap.

3.9. Egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése

 1. Adatkezelés célja: személyre szabott testedzési, életviteli tanácsadás; szükségessé váló sürgősségi orvosi beavatkozás, mentés eredményes teljesítése
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: az egészség megőrzését elősegítő, személyre szabott programok kialakítása

 1. Kezelendő adatok köre: egészségi állapotra vonatkozó információk
 2. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 év. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

3.10. Az Adatkezelő honlapjának látogatóinak adatai

 1. Adatkezelés célja: a honlap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a honlap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása

 1. Kezelendő adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe
 2. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.
 3. A https://famyoga.com címen elérhető honlap html kódja az Adatkezelő-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

vii. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics).

viii. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/ .

 1. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-k törlése, illetőleg visszautasítása és tiltása a felhasználó saját számítógépén egyedileg beállítható.

3.11. Az Adatkezelő honlapjára vonatkozó statisztika

 1. Az adatkezelés célja: a honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése.
 2. Az adatkezelés jogcíme: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a honlap működésének optimalizálása, felhasználóbaráttá tétele

 1. Kezelendő adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme (referer page), amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás.
 2. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy év.

A 3.10. és 3.11. pontban foglaltakra figyelemmel az Adatkezelő a weboldalával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

 1. A https://sunpalacefitness.hu weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő, hanem kizárólag a böngészők tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelő-nek nincs semmi befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, ezért azok tekintetében nem terheli felelősség.
 2. Az Adatkezelő az alábbi analitikai eszközöket (cookie-kat, magyarul: sütiket) használja:
 3. Feltétlenül szükséges cookie-k: e cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működése érdekében. E cookie-k elfogadása nélkül sem a weboldalnak az elvártaknak megfelelő működése, sem az nem biztosítható, hogy a keresett információk fellelhetőek legyenek a honlapon. E cookie-k sem személyes adatokat, sem marketing célra felhasználható adatokat nem gyűjtenek.

Feltétlenül szükséges cookie-k, például a teljesítmény cookie-k, amelyek a webolal megfelelő működésére, illetőleg az abban esetlegesen fellépő hibákra vonatkozó információt gyűjtik, amely hibák jelzésével a weboldal működésében fellépő hibák elháríthatók, illetőleg információt hordoznak a weboldal aloldalainak látogatottságára vonatkozóan.

 1. Funkcionális cookie-k: e cookie-k által biztosítható a weboldalnak a látogató igényeire szabott megjelenését és választott beállítások újbóli megjelenítése a következő látogatások alkalmával (például betűméret)
 2. Célzott cookie-k: a weboldalon megjelenő hirdetéseknek a látogató érdeklődési köréhez történő igazítása – lehetőség szerint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan – annak érdekében, hogy a látogató számára kedvező ajánlatok könnyebben elérhetővé váljanak.
 3. Harmadik személy által biztosított cookie-k: kivételes esetben fordulhatnak elő, amikor harmadik személy által biztosított cookie (például közösségi oldal) lehetővé teszi a weboldal tartalmának megosztását, „like”-olását, és amely e harmadik személy számára arra vonatkozó információt küld, amelyek a későbbiek során arra használhatók fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg a látogató számára.

iii. A cookie-k a weboldal ergonomikus, felhasználóbarát kialakításának, ennek javításának hasznos eszközei, amellyel a weboldal felhasználása élvezhetőbbé, praktikusabbá válik. Az Adatkezelő a cookie-kat nem használja személyes adat gyűjtésére. Mindazonáltal az Adatkezelő külön is felhívja a böngészők figyelmét arra, hogy az internetböngészők többsége a cookie-kat automatikusan elfogadja, azonban a webböngészők beállításai között lehetőség van annak beállítására, hogy a cookie-k automatikusan visszautasításra, vagy a már használt cookie-k törlésre kerüljenek a felhasználó igényeinek megfelelően. A weboldal fent írt paramétereire figyelemmel azonban előfordulhat, hogy a cookie-k elutasítása esetén a weboldal nem lesz teljeskörűen használható.

3.12. Bírósági, ügyészségi, hatósági megkeresés esetén a kért adatok továbbítására az Adatkezelő köteles. Az Adatkezelő az ilyen megkeresések esetén, amennyiben az adatok felhasználásának célja és az adatok köre megjelölésre került, a személyes adatokat csak annyiban és olyan mértékben továbbítja, amennyiben az megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 48. § (1) bekezdése alapján foganatosított megkeresésben foglaltakat az Adatkezelő teljesíteni köteles.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

4.1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók.

4.2. Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelési tevékenység során gondoskodik arról, hogy az adatok

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

iii. változatlansága igazolható (adatintegritás);

 1. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen, biztosítva ezáltal az érintett magánszférájának védelmét.

4.3. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.4. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4.5. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezeti és szervezési megoldásokkal gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal szemben megfelelő szintű védelmet nyújt.

4.6. Az informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel elkövethető, illetőleg támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az interneten terjedő olyan hálózati fenyegetésekkel szemben azonban, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezetnek, az Adatkezelő nem tud garanciát vállalni, de megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést ezek elkerülése érdekében.

4.7. A 3.4. pontban rögzített adatkezelés a belépésekre és kilépésekre vonatkozó részben automatizált úton kerül feldolgozásra. Ennek során az Adatkezelő az általa üzemeltetett informatikai rendszer útján biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

iii. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 2. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 3. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4.8. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére tekintettel jár el, több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, amennyiben az nem jelent aránytalan nehézséget az adatkezelés során.

 

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

5.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

5.2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

5.3. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelő-höz még nem nyújtott be. Ammenyiben az Adatkezelő a személyes adatot az ismételt kérelem helyesbítéshez vezet, vagy ha az adatokat jogellenesen kezelték, a már megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti.

5.4. A tájékoztatás kizárólag a jogszabályok által meghatározott esetekben tagadható meg, amely esetben az érintett jogai érvényesítése érdekében jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a tárgyévet követő január 31. napjáig értesíti a Hatóságot.

5.5. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

5.6. A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri – kivéve, ha a személyes adat hordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni;

iii. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 2. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5.7. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.8. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.9. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.10. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.12. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.13. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

iii. törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.14. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a FAMYOGA INTERNATIONAL STÚDIÓ Stúdió az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5.15. Amennyiben az érintett az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat, az adatkezelés jogszerű volta tekintetében a bizonyítási kötelezettség az adatkezelőt terheli.

5.16. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.17. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.18. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

5.19. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.20. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban probléma merül fel, az érintettek jogaik gyakorlása érdekében az Adatkezelő famyogabuda@gmail.com e-mail címére – vagy az Adatkezelő más – elérhetőségére küldött nyilatkozatuk útján jelezhetik ezt az Adatkezelő felé.

5.21. Az önrendelkezési jog megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

6. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A jelen szabályzat 2020. április 12. napjától módosításig, illetőleg visszavonásig hatályos.

Budapest, 2020. április 18.

YIN YANG NET Kft.

Famyoga International Stúdió

+36 30 9 580 021